Rodziny zastępcze

INICJATYWY NA RZECZ DZIECKA i RODZINY

Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem każdego dziecka. To ona powinna wychowywać je w miłości, rozumieć jego potrzeby, dawać możliwość wszechstronnego rozwoju, stanowić wzorzec postępowania i najwyższą wartość. Rodzina zaspokaja najważniejsze potrzeby każdego człowieka – zapewnia miłość i bezpieczeństwo. Dlatego prawo do wychowania w rodzinie jest jednym z podstawowych praw każdego…

RODZINY ZASTĘPCZE – RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz 135 z póżn. zm.) jedną z form pieczy zastępczej jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzice zastępczy zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców biologicznych. Rodzinę zastępcza tworzą…

SPECYFIKA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Zdaniem A. Łuczyńskiego (2008), najczęstszym powodem trafienia dziecka do rodziny zastępczej jest brak opieki ze strony rodziców naturalnych, przejawiający się całkowitym brakiem zainteresowania losami dziecka. Drugą z kolejności przyczyną niewywiązywania się z obowiązków rodzicielskich jest alkoholizm obojga lub jednego z rodziców. Wśród innych przyczyn wymienić można narkomanię, przemoc, prostytucję, rozbicie…

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza przygotowuje dziecko do życia w społeczeństwie i pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki. Powinna również łagodzić skutki doświadczania straty i separacji, zapewnić dziecku zdobywanie umiejętności społecznych przez nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych…

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH A RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Prawa i obowiązki rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zależą przede wszystkim od tego, czy rodzicom sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, czy rodzice zostali tej władzy pozbawieni lub została ona zawieszona.  W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzice nadal posiadają wiele atrybutów tej władzy, chociaż sprawowanie…

ROLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i rodzinami pomocowymiprzyjmuje wnioski od rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o wypłatę świadczeńwypłaca świadczeniaprowadzi sprawy związane z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatuobsługuje finansowe porozumienia pomiędzy powiatamiprowadzi sprawy związane z finansowaniem pomocy…

ROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

prowadzi nabór, szkolenie i kwalifikuje kandydatów na rodziców zastępczychprzygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dzieckaumożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapiiwspółpracuje z sądemzapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy…

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

koordynator obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, którzy składają wniosek o przyznanie opiekiudziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczejprzygotowuje, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dzieckupomaga rodzinom zastępczym oraz…

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

ustanawia i rozwiązuje rodzinę zastępczą lub umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczejna wniosek osoby uprawnionej ustala miejsce pobytu dzieckaprowadzi z urzędu lub na wniosek postępowania o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiejwydaje zarządzenia opiekuńcze, w tym może ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiejna wniosek osoby uprawnionej, w tym…

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie…

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i…

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, – nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona, – wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają, – nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, –…

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny. Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami…

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r? Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż od 1 stycznia 2022…

Zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim

Dnia 6 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwalił zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące: 1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, określone w zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych…

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

06 czerwca 2023 roku odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. W tym roku oprócz dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego gościliśmy także dzieci i młodzież z Ukrainy wraz z opiekunami zastępczymi. Piknik rozpoczął się od podziękowań sponsorom oraz wolontariuszom,…

Scroll to Top
Skip to content