Rodziny zastępcze

1 lipca, 2020
Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz 135 z póżn. zm.) jedną z form pieczy zastępczej jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzice zastępczy zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców biologicznych. Rodzinę zastępcza tworzą…
2 lipca, 2020
Formy rodzinnej pieczy zastępczej Rodzina zastępcza: spokrewniona z dzieckiem, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia i zawodowa specjalistyczna. Rodzinny dom dziecka Rodzinę zastępcza spokrewnioną tworzą osoby będące wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.Rodzinę zastępcza zawodowa lub niezawodowa tworzą osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Rodzina zawodowaW rodzinie zastępczej zawodowej…
4 lipca, 2020
Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i…
Skip to content