Rodziny zastępcze

Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem każdego dziecka. To ona powinna wychowywać je w miłości, rozumieć jego potrzeby, dawać możliwość wszechstronnego rozwoju, stanowić wzorzec postępowania i najwyższą wartość. Rodzina zaspokaja najważniejsze potrzeby każdego człowieka – zapewnia miłość i bezpieczeństwo. Dlatego prawo do wychowania w rodzinie jest jednym z podstawowych praw każdego…
Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz 135 z póżn. zm.) jedną z form pieczy zastępczej jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzice zastępczy zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców biologicznych. Rodzinę zastępcza tworzą…
Zdaniem A. Łuczyńskiego (2008), najczęstszym powodem trafienia dziecka do rodziny zastępczej jest brak opieki ze strony rodziców naturalnych, przejawiający się całkowitym brakiem zainteresowania losami dziecka. Drugą z kolejności przyczyną niewywiązywania się z obowiązków rodzicielskich jest alkoholizm obojga lub jednego z rodziców. Wśród innych przyczyn wymienić można narkomanię, przemoc, prostytucję, rozbicie…
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza przygotowuje dziecko do życia w społeczeństwie i pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki. Powinna również łagodzić skutki doświadczania straty i separacji, zapewnić dziecku zdobywanie umiejętności społecznych przez nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych…
Prawa i obowiązki rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zależą przede wszystkim od tego, czy rodzicom sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, czy rodzice zostali tej władzy pozbawieni lub została ona zawieszona.  W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzice nadal posiadają wiele atrybutów tej władzy, chociaż sprawowanie…
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i rodzinami pomocowymi przyjmuje wnioski od rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o wypłatę świadczeń wypłaca świadczenia prowadzi sprawy związane z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu obsługuje finansowe porozumienia pomiędzy powiatami prowadzi…
prowadzi nabór, szkolenie i kwalifikuje kandydatów na rodziców zastępczych przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii współpracuje z sądem zapewnia rodzinom zastępczym…
koordynator obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, którzy składają wniosek o przyznanie opieki udziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej przygotowuje, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku pomaga…
ustanawia i rozwiązuje rodzinę zastępczą lub umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek osoby uprawnionej ustala miejsce pobytu dziecka prowadzi z urzędu lub na wniosek postępowania o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej wydaje zarządzenia opiekuńcze, w tym może ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej na wniosek…
Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie…
Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i…
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, – nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona, – wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają, – nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, –…
Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny. Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami…
Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r? Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż od 1 stycznia 2022…
Dnia 6 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwalił zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące: 1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, określone w zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych…
Skip to content