Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony promocyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcpr.powiatbialski.eu

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Status pod względem zgodności

Strona promocyjna pcpr.powiatbialski.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Treści niedostępne

Na stronie promocyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej są zamieszczone dokumenty, które nie są dostępne cyfrowo.

 • Serwis zawiera pliki PDF, które powstały poprzez zeskanowanie papierowych dokumentów bez rozpoznawania tekstu, lub na bazie plików edytowalnych nieprawidłowo sformatowanych.
 • Część plików w formatach edytowalnych nie posiada prawidłowej struktury logicznej (otamowanie), co może utrudniony dostęp do treści dokumentu z wykorzystaniem czytników tekstu.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów oraz tłumaczeń na język migowy.
 • Dokumenty zostały opublikowane jeszcze przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie w tym galerie zdjęć posiadają opis oraz tekst alternatywny w przypadku braku możliwości wyświetlenia zamieszczonej grafiki.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Tłumacz języka migowego

PCPR aktualnie korzysta z tłumacza języka migowego online. Usługa ta opiera się na bezpośrednim dostępie online za pomocą wideokonferencji tłumacząc rozmowę między klientem a pracownikiem PCPR.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 833432982 oraz pisząc na adres e-mail: pcprbp@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Alternatywny sposób dostępu / kontaktu

 • kontakt telefoniczny
  • Punkt Obsługi Klienta – Biuro Podawcze: 833432982,
  • sekretariat: 833432982;
 • kontakt e-mailowy: pcprbp@wp.pl
 • kontakt korespondencyjny:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
   ul. Brzeska 41
   21-500 Biała Podlaska

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej znajduje się w jednym budynku na terenie Powiatu Bialskiego pod adresem:

Siedziba – Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Wejście do siedziby PCPR jest możliwe od ul. Brzeskiej chodnikiem prowadzącym bezpośrednio do głównego wejścia oraz bezpośrednio z ogólnodostępnego parkingu usytuowanego po przeciwnej stronie budynku na który wjazd znajduje się od ul. Narutowicza. Przy wejściu głównym od ul. Brzeskiej znajduje się podjazd umożliwiający dostanie się do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla Osób z niepełnosprawnością. Dojazd do ww. miejsc parkingowych możliwy jest od ul. Narutowicza pomiędzy zamkniętym parkingiem a parkingiem przy kościele znajdującym się obok budynku. Wewnątrz budynku można poruszać się z wykorzystaniem klatek schodowych oraz dwóch wind osobowych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku. Na parterze w sąsiedztwie portierni zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia w budynku są wyposażone w drzwi o szerokości 80 cm.

Scroll to Top
Skip to content