Zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim

Dnia 6 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwalił zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące:

1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, określone w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, określone w zał. nr 2 do niniejszej uchwały,

3.Zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona jest piecza zastępcza, określone w zał. nr 3 do niniejszej uchwały,

4.Zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona jest rodzinna piecza zastępcza, określone w zał. nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określone w zał. nr 5 do niniejszej uchwały,

6.Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, określone w zał. nr 6 do niniejszej uchwały,

7.Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, określone w zał. nr 7 do niniejszej uchwały,

Treść Uchwały 616/2022 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim

Treść Uchwały 696/2023 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie zmiany zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim

Scroll to Top
Skip to content