ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

  • koordynator obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, którzy składają wniosek o przyznanie opieki
  • udziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
  • przygotowuje, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
  • pomaga rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
  • zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
  • przesyła do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
  • udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
  • przedstawia coroczne sprawozdanie z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej
Scroll to Top
Skip to content