POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają,

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

            Kandydaci na opiekunów zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełniania w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Bialskiego.

            ZAPRASZAMY na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, które:

–  chciałyby zaopiekować się dziećmi,

–  są odpowiedzialne,

–  są gotowe poświęcić dzieciom swój czas,

– nie boją się wyzwań.

            Wszelkich informacji dla osób, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III piętro, pokój 337, 338, tel. 83  343-70-66, 83 343-29-82, pcprbp@wp.pl

Scroll to Top
Skip to content