ROLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • zawiera umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i rodzinami pomocowymi
 • przyjmuje wnioski od rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o wypłatę świadczeń
 • wypłaca świadczenia
 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu
 • obsługuje finansowe porozumienia pomiędzy powiatami
 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą
 • wytacza na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej powództwa o zasądzanie świadczeń alimentacyjnych
 • ustala odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • prowadzi spawy związane przekazywaniem do Biura informacji Gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu niewnoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • wszczyna postępowania egzekucyjne z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu niedopłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • przeprowadza i analizuje wywiady środowiskowe z rodzicami zastępczymi w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
Scroll to Top
Skip to content