ROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • prowadzi nabór, szkolenie i kwalifikuje kandydatów na rodziców zastępczych
 • przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka
 • umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii
 • współpracuje z sądem
 • zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka możliwość udziału w szkoleniach mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji
 • zapewnia pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
 • dokonuje oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej
 • ocenia rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka
 • organizuje pomoc wolontariuszy
 • organizuje rodziny pomocowe
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym
 • prowadzi poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, a w szczególności w zakresie prawa rodzinnego
 • zgłasza do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach mających uregulowaną sytuację prawną.
Scroll to Top
Skip to content