ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

 • ustanawia i rozwiązuje rodzinę zastępczą lub umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • na wniosek osoby uprawnionej ustala miejsce pobytu dziecka
 • prowadzi z urzędu lub na wniosek postępowania o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • wydaje zarządzenia opiekuńcze, w tym może ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej
 • na wniosek osoby uprawnionej, w tym opiekuna zastępczego:

– ustala obowiązek alimentacyjny

 • stosuje wobec nieletniego środki wychowawcze, m.in. nadzór kuratora, nadzór odpowiedzialny rodziców, umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej

– stosuje wobec nieletniego środek poprawczy – umieszczenie w zakładzie poprawczym

– może warunkowo zawiesić umieszczenie w zakładzie poprawczym i w okresie zawieszenia zastosować środki wychowawcze

Do wydziału rodzinnego i nieletnich można między innymi złożyć:

 • wniosek o wgląd w sytuację dziecka, gdy uważamy, że w danej rodzinie dzieje się coś niepokojącego
 • wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem jego rodziców, rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem
 • wniosek o zakazanie lub ograniczenie osobistej styczności z dzieckiem jego rodziców, rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem
 • wniosek o ustanowienie i rozwiązanie rodziny zastępczej
 • wniosek o przysposobienie oraz pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • wniosek o ustalenie (tymczasowego) miejsca pobytu dziecka w czasie toczącego się postępowania o ingerencję we władzę rodzicielską
 • pozew o alimenty (bezpłatny)
 • wniosek o udzielenie pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej
 • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie demoralizacji nieletniego
Scroll to Top
Skip to content