SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów:

  • Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi.
  • Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.
  • Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy rodzinie.
  • Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy.
  • Po ukończeniu szkolenia i przejściu badań psychologicznych Kandydaci pozytywnie ocenieni przez zespół szkolący otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

PCPR w Białej Podlaskiej prowadzi szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programem PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza / Adopcja, na licencji Towarzystwa „Nasz Dom”. Szkolenie poprzedza proces rekrutacji kandydatów oraz ich kwalifikowanie pod kątem spełniania warunków określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeprowadzane są również badania psychologiczne, mające na celu uzyskanie szerszego zakresu wiedzy na temat predyspozycji kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych. Szkolenie składa się z 12 sesji.

Podczas szkolenia kandydaci uzyskują niezbędną wiedzę dotyczącą pieczy zastępczej, zadań i obowiązków opiekunów zastępczych, problemów, z jakimi mogą zetknąć się w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto w trakcie szkolenia mają miejsce indywidualne konsultacje domowe z uczestnikami, w trakcie których trenerzy przekazują swoje uwagi i odpowiadają na indywidualne pytania kandydatów.

Scroll to Top
Skip to content