Monika Maksymiuk

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 2021

„Starzenie się nie jest złem,któremu trzeba się podporządkować,jest powołaniem,na które trzeba umieć odpowiedzieć”.Św. Jan Paweł II Drodzy Seniorzy Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora dziękujemy za Waszą obecność wśród nas. Jesteście Państwo skarbnicą cennych rad, oparciem dla młodszego pokolenia, które stawiając pierwsze kroki w dorosłe życie, szuka swojej drogi.Dzięki życiowemu doświadczeniu, przekazywaniu wartości i tradycji pomagacie […]

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 2021 Read More »

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny. Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami ograniczają się niekiedy do komunikatorów

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych Read More »

Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zgodnie z założeniami wskazanymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tut. Centrum opracowało Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r. Podstawowym celem działań programowych jest rozpoznanie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. Założenia Programu to również: Rozwój

Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r. Read More »

Piknik profilaktyczno – integracyjny w ECKiW OHP w Roskoszy

W dniu 29 czerwca 2021r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się 3 piknik profilaktyczno – integracyjny zorganizowany w ramach projektu „Jestem – więc działam” przygotowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Piknik od wielu lat jest formą działań promujących rodzicielstwo zastępcze. W związku z tym Starosta Bialski

Piknik profilaktyczno – integracyjny w ECKiW OHP w Roskoszy Read More »

KONKURS PLASTYCZNY w ramach organizowanego Pikniku profilaktyczno – integracyjnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej wraz z pracownikami w ramach organizowanego Pikniku profilaktyczno – integracyjnego zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Okno na świat” (szczegóły konkursu poniżej). Jednocześnie zachęcamy dzieci, młodzież oraz opiekunów zastępczych do zaprezentowania swoich szczególnych zdolności – śpiewanie, recytowanie, żonglowanie, taniec, zdolności aktorskie, czy

KONKURS PLASTYCZNY w ramach organizowanego Pikniku profilaktyczno – integracyjnego Read More »

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

ustanawia i rozwiązuje rodzinę zastępczą lub umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek osoby uprawnionej ustala miejsce pobytu dziecka prowadzi z urzędu lub na wniosek postępowania o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej wydaje zarządzenia opiekuńcze, w tym może ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej na wniosek osoby uprawnionej, w tym opiekuna

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH Read More »

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

koordynator obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, którzy składają wniosek o przyznanie opieki udziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej przygotowuje, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku pomaga rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Read More »

ROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

prowadzi nabór, szkolenie i kwalifikuje kandydatów na rodziców zastępczych przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii współpracuje z sądem zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

ROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Read More »

ROLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i rodzinami pomocowymi przyjmuje wnioski od rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o wypłatę świadczeń wypłaca świadczenia prowadzi sprawy związane z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu obsługuje finansowe porozumienia pomiędzy powiatami prowadzi sprawy związane z finansowaniem pomocy

ROLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Read More »

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH A RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Prawa i obowiązki rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zależą przede wszystkim od tego, czy rodzicom sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, czy rodzice zostali tej władzy pozbawieni lub została ona zawieszona.  W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzice nadal posiadają wiele atrybutów tej władzy, chociaż sprawowanie pieczy nad dzieckiem  należy do

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH A RODZICÓW ZASTĘPCZYCH Read More »

Scroll to Top
Skip to content