Rodziny zastępcze

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

06 czerwca 2023 roku odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. W tym roku oprócz dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego gościliśmy także dzieci i młodzież z Ukrainy wraz z opiekunami zastępczymi. Piknik rozpoczął się od podziękowań sponsorom oraz wolontariuszom, którzy bezinteresownie pomagali nam przy

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Read More »

Zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim

Dnia 6 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwalił zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące: 1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, określone w zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do

Zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim Read More »

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r? Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż od 1 stycznia 2022 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+ Read More »

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny. Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami ograniczają się niekiedy do komunikatorów

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych Read More »

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, – nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona, – wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają, – nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, – przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ Read More »

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE Read More »

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Modyfikacja planu usamodzielnienia Oświadczenie

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Read More »

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

ustanawia i rozwiązuje rodzinę zastępczą lub umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek osoby uprawnionej ustala miejsce pobytu dziecka prowadzi z urzędu lub na wniosek postępowania o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej wydaje zarządzenia opiekuńcze, w tym może ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej na wniosek osoby uprawnionej, w tym opiekuna

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH Read More »

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

koordynator obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, którzy składają wniosek o przyznanie opieki udziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej przygotowuje, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku pomaga rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Read More »

Scroll to Top
Skip to content