Rodziny zastępcze

Zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim

Dnia 6 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwalił zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące: 1. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, określone w zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zasad przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do …

Zasady finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim Czytaj dalej….

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r? Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż od 1 stycznia 2022 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze …

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+ Czytaj dalej….

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny. Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami ograniczają się niekiedy do komunikatorów …

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych Czytaj dalej….

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, – nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona, – wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają, – nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, – przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, …

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ Czytaj dalej….

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb …

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE Czytaj dalej….

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Modyfikacja planu usamodzielnienia Oświadczenie …

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Czytaj dalej….

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

ustanawia i rozwiązuje rodzinę zastępczą lub umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek osoby uprawnionej ustala miejsce pobytu dziecka prowadzi z urzędu lub na wniosek postępowania o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej wydaje zarządzenia opiekuńcze, w tym może ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej na wniosek osoby uprawnionej, w tym opiekuna …

ROLA SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH Czytaj dalej….

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

koordynator obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, którzy składają wniosek o przyznanie opieki udziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej przygotowuje, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku pomaga rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne …

ROLA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Czytaj dalej….

ROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

prowadzi nabór, szkolenie i kwalifikuje kandydatów na rodziców zastępczych przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii współpracuje z sądem zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka …

ROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Czytaj dalej….

ROLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i rodzinami pomocowymi przyjmuje wnioski od rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o wypłatę świadczeń wypłaca świadczenia prowadzi sprawy związane z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu obsługuje finansowe porozumienia pomiędzy powiatami prowadzi sprawy związane z finansowaniem pomocy …

ROLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Czytaj dalej….

Skip to content