Admin

Aktywny samorząd 2023

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2023 ROKU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE o …

Aktywny samorząd 2023 Read More »

Turnusy rehabilitacyjne

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: Stacjonarnej; Niestacjonarnej. Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnegoOsoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: Lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek, W roku, w którym ubiega się …

Turnusy rehabilitacyjne Read More »

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych

Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania PCPR.Podstawowymi warunkami …

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych Read More »

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: …

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się …

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika Read More »

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.03.2021

W dniu 01.03.2021 Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych Powiatowi na realizację zadań  wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków na rok 2021 rada zaopiniowała pozytywnie.

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb …

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE Read More »

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Modyfikacja planu usamodzielnienia Oświadczenie …

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Read More »

Skip to content