Andrzej Wydra

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat […]

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu . Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych . Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Read More »

Aktywny samorząd 2024

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE o

Aktywny samorząd 2024 Read More »

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

Powiat Bialski został zakwalifikowany do uzyskania jednorazowego dodatku w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.Celem programu było wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.Dzięki przystąpieniu do programu Powiat uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Pracy w postaci dofinansowania wynagrodzenia zawodowych

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571 ze zm.) OGŁASZA Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej z budżetu Powiatu Bialskiego w formie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego. Read More »

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych 2024

Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania PCPR.Podstawowymi warunkami

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych 2024 Read More »

Turnusy rehabilitacyjne 2024

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnegoOsoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie,

Turnusy rehabilitacyjne 2024 Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571 ze zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. Read More »

Scroll to Top
Skip to content