Rehabilitacja społeczna

5 listopada, 2020
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do 16 listopada 2020 roku. Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań…
5 sierpnia, 2020
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do 15 października 2020 roku. Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań…
4 sierpnia, 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w związku z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 4 września 2020 r. upłynie termin przyjmowania wniosków dotyczących Modułu III ww. programu. Dla kogo…
6 lipca, 2020
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.: obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom…
6 lipca, 2020
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE…
5 lipca, 2020
Na terenie gminy Konstantynów od 2013 roku funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, jako jednostka podległa GOPS. To placówka stworzona z myślą o osobach dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą już w edukacji i nie mogą podjąć zatrudnienia. Dzięki jego działalności mogą one brać udział w terapii i rehabilitacji Udział w zajęciach…
5 lipca, 2020
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje od 1. XII. 2004 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla 27 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. WTZ prowadzi rehabilitację społeczną, zawodową, psychologiczną oraz usprawniającą w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji przygotowane…
5 lipca, 2020
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wisznicach powstał w grudniu 2005 roku. Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Na co dzień otaczamy opieką 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice, Rossosz, Łomazy, Sosnówka i Tuczna. Głównym celem działalności Warsztatu jest: rehabilitacja zawodowa i społeczna, czyli…
5 lipca, 2020
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Podlaskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnychul. Zarówie 86, tel/fax (083)371 21 0921-560 Międzyrzec PodlaskiWWW: www.wtz-miedzyrzec.neostrada.pl, e-mail: wtz.miedzyrzec@poczta.neostrada.plWarsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim powstał w styczniu 1999 roku. Organem prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.Placówka mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. Na początku…
5 lipca, 2020
Warsztaty terapii zajęciowej pełnią ważną rolę w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności intelektualnej i ruchowej. Stwarzają one możliwość przywrócenia tym osobom umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej, zmierzających do ich usamodzielnienia, nauczenia wykonywania czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz wpojenia umiejętności…
5 lipca, 2020
Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb…
5 lipca, 2020
Kto może ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc…
5 lipca, 2020
Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla…
5 lipca, 2020
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. O dofinansowanie do…
1 lipca, 2020
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: Stacjonarnej; Niestacjonarnej. Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnegoOsoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: Lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek, W…
Skip to content