Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie.

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli:

  1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  3. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użycia tego sprzętu.

Dofinansowanie nie może obejmować
kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80%
kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie w/w zadań następuje na pisemny wniosek Wnioskodawcy, złożony wraz z obowiązującymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pokój 336,
kontakt telefoniczny 83 342 36 99,
kontakt mail pcprbp@wp.pl
Więcej informacji na temat w/w zadań, oraz zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można uzyskać w siedzibie PCPR w Białej Podlaskiej.


Zaświadczenie lekarskie – sprzęt rehabilitacyjny

Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Scroll to Top
Skip to content