Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest to, aby wnioskodawca nie był jednostką organizacyjna powiatu.
Ze środków PFRON, będących w dyspozycji PCPR, mogą być także dofinansowane koszty turystyki i rekreacji zagranicznej. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rekreacji, sportu, kultury o turystyki osób niepełnosprawnych realizowanych za granicą, PCPR, powinno rozważyć, Czu jego cel może być osiągnięty również poprzez zorganizowanie tańszego przedsięwzięcia na terenie Polski.


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Zestaw oświadczeń do wniosku

Wymagane załączniki:

• Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące)
• Statut
• Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku szt. 1.
• Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo)
• Udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach
• Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
• Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku-jeżeli Wnioskodawca jest przedsiębiorcą

  • Program merytoryczny
  • Udokumentowana informacja o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości  nie objętej dofinansowaniem PFRON
  • Lista niepełnosprawnych  uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności ( nie dotyczy imprez masowych)

W przypadku zakładów Pracy Chronionej dodatkowo :
• Decyzja o nadaniu statusu ZPCH
• Informacja o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Scroll to Top
Skip to content