Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej pełnią ważną rolę w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności intelektualnej i ruchowej. Stwarzają one możliwość przywrócenia tym osobom umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej, zmierzających do ich usamodzielnienia, nauczenia wykonywania czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz wpojenia umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, nie zdolne do podjęcia pracy, posiadające w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób chcących uczestniczyć w warsztacie przyjmowane są przez organ prowadzący w uzgodnieniu z PCPR.

Terapię w warsztatach realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji sporządzanego dla każdego uczestnika. Rada programowa warsztatu dokonuje okresowej oraz przynajmniej raz na 3 lata kompleksowej oceny realizacji programu rehabilitacji przez uczestnika. Ocena ta jest podstawą do dalszych działań podejmowanych w stosunku do osoby niepełnosprawnej, którymi mogą być:

  1. podjęcie przez nią zatrudnienia,
  2. potrzeby skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudniania i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie
  3. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
    • pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, uzasadniających podjęcie zatrudniania i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy
    • okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia
    • okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt. 2

Koszty utworzenia działalności warsztatu współfinansowane są ze środków PFRON, samorządu terytorialnego oraz innych źródeł. Maksymalne dofinansowanie kosztów działalności ze środków PFRON wynosi w 2020 r. 90%, natomiast maksymalne dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi 70%.

Scroll to Top
Skip to content