Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa Wnioskodawca.

Dofinansowanie w/w zadań następuje na pisemny wniosek Wnioskodawcy, złożony wraz z obowiązującymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pokój 336,
kontakt telefoniczny 83 342 36 99,
kontakt mail pcprbp@wp.pl

Więcej informacji na temat w/w zadań, oraz zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach likwidacji barier można uzyskać w siedzibie PCPR w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top
Skip to content