Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawnej jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych, barier w komunikowaniu się i usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa Wnioskodawca.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dofinansowanie w/w zadań następuje na pisemny wniosek Wnioskodawcy, złożony wraz z obowiązującymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pokój 336,
kontakt telefoniczny 83 342 36 99,
kontakt mail pcprbp@wp.pl

Więcej informacji na temat w/w zadań, oraz zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach likwidacji barier i usług tłumacza migowego można uzyskać w siedzibie PCPR w Białej Podlaskiej.


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Zaświadczenie lekarskie – bariery architektoniczne

Oświadczenie współwłaściciela – bariery architektoniczne

Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Zaświadczenie lekarskie – bariery techniczne

Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Zaświadczenie lekarskie – bariery w komunikowaniu

Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Skip to content