Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawnej jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dofinansowanie w/w zadań następuje na pisemny wniosek Wnioskodawcy, złożony wraz z obowiązującymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pokój 336,
kontakt telefoniczny 83 342 36 99,
kontakt mail pcprbp@wp.pl

Więcej informacji na temat w/w zadań, oraz zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach likwidacji barier i usług tłumacza migowego można uzyskać w siedzibie PCPR w Białej Podlaskie

Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

Scroll to Top
Skip to content