Zarządzenie Nr 29 Starosty Bialskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania składu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2021-2025 r.

Zarządzenie Nr 29 Starosty Bialskiego z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie powołania składu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2021-2025 r.

Na podstawie art. 44 c ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. , poz. 426 z póź. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób  niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie:

Anna Skerczyńska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozuli,

Anna Jakubiak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej

Małgorzata Bandzerewicz – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej

Teresa Bardak – Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Niewidomych w Białej Podlaskiej

Maria Nazaruk -Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej.

§ 2

  1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.
  2. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok.

§ 3

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty.

§ 4

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych określają przepisy obowiązującego prawa.

§ 5

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa cztery lata.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Scroll to Top
Skip to content