Nowy wzór oferty, umów, sprawozdań dla organizacji pozarządowych

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania udostępniamy nowe wzory ofert,umów i sprawozdań.

Skip to content