Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu powiatu Białej Podlaskiej

Na realizację w 2011 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu :
I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
1. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł.
2. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 11.000,00 zł.
3. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 13.000,00 zł
4. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 13.000,00 zł
5. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz interwencji kryzysowej, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 18.000,00.

Skip to content