Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571 ze zm.)

OGŁASZA

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej z budżetu Powiatu Bialskiego w formie wsparcia:
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe.

Scroll to Top
Skip to content