Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023-2031

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ogłasza, że w dniach od 03 kwietnia 2023 roku do dnia 17 kwietnia 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bialskiego, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej i innymi podmiotami w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023–2031.

Konsultacje prowadzone będą w formie zapytania ankietowego, które wraz z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bialskiego na lata 2023–2031 opublikowano na stronie internetowej: /pcpr.powiatbialski.eu/

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu opinii, uwag wraz z propozycją zmian zapisów projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bialskiego na lata 2023–2031 na formularzu ankiety dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu bialskiego, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu bialskiego jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej działające na terenie powiatu oraz inne podmioty poprzez nadsyłanie swoich opinii na adres wskazany w ogłoszeniu, w terminie prowadzonych konsultacji.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wyżej przedstawiony nie będą rozpatrywane.

Wypełnioną ankietę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: pcprbp@wp.pl lub listownie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bialskiego na lata 2023–2031”  w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r. W przypadku przesłania ankiety pocztą decyduje data jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top
Skip to content