Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

W dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Domom Pomocy Społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Bialskiego zostały udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”
Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19.
Z ramienia Powiatu Bialskiego umowę podpisali Pan Starosta Mariusz Filipiuk oraz Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz. W dniu 20.08.2020r w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Władze Powiatu Bialskiego reprezentowała Pani Małgorzata Malczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
W ramach grantu Powiat Bialski uzyskał wsparcie w wys. 1 892 783, 00 zł.. Był to drugi pod względem ilości przyznanych środków wniosek wśród obecnych w tym dniu beneficjentów. Uzyskane środki zostaną wykorzystane m.in. na:

  • zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy,
  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, z wyłączeniem pracowników medycznych,
  • przygotowanie tymczasowych miejsc kwarantanny dla mieszkańców i personelu,
  • zatrudnienie osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej przez okres trzech miesięcy,
    Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Scroll to Top
Skip to content