Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

W dniu 19.08.2020r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy dotyczące Projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pełnoletnie uczące się osoby, które pozostały w pieczy zastępczej do czasu ukończenia nauki, osoby prowadzące rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka), pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łącznie projektem objęto 7 placówek opiekuńczo wychowawczych oraz 97 rodzin zastępczych.
Projekt jest realizowany od 19.08.2020r. do dnia 30.11.2020r.
Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Udzielone granty mają stanowić doraźne wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19.
Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych, wychowawców pracujących w instytucjonalnej pieczy poprzez zakup wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej.
Powiat Bialski również przystąpił do w/w projektu. Z ramienia Powiatu Bialskiego w dniu 19 sierpnia 2020r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim umowę podpisali Pan Starosta Mariusz Filipiuk oraz Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz.
Ze środków europejskich pochodzi kwota 271 777,72zł., natomiast dofinansowanie w formie współfinansowania krajowego stanowi kwota 50 692, 28 zł.

Scroll to Top
Skip to content