JESTEM – WIĘC DZIAŁAM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Projektu JESTEM – WIĘC DZIAŁAM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest adresowany do wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-27 lat oraz osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo o niskich lub niewystarczających kwalifikacjach, z terenu powiatu bialskiego – klientów PCPR w Białej Podlaskiej.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 140 klientów i klientek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w okresie od 01.01.2019-31-12.2021.

Całkowita wartość projektu 2 704 567,25 zł – dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 298 882,10 zł

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze Centrum na ul. Brzeskiej 41 lub telefonicznego pod nr tel: 83 443 29 82

Scroll to Top
Skip to content