Zasady przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 r.

   

Składanie wniosków odbywa się :

– drogą internetową – przez platformę SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór od 1 stycznia 2024r.), lub przez e-PUAP  – PCPR_Biala_Podlaska

– w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pokój 336, 343 oraz 340.

Wnioski przyjmowane są :

od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1300 pokój 336,

w piątek 800-1500 pokoje –  343, 340,

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 15 00  w pokoju – 340 .

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 15 00   w pokoju – 340.

Wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przyjmowane będą do dnia 31 maja 2024r.

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o dofinansowanie do barier technicznych przyjmowane będą do dnia 31 października 2024r.

Wnioski o dofinansowanie do dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego  przyjmowane będą do dnia 31 października 2024r.

Wnioski o dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu środków finansowych otrzymanych z PFRON na realizację zadań realizowanych w 2024 r.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego lub drogą elektroniczną potwierdzenie z datą wysłania.

W przypadku otrzymania w przeciągu roku dodatkowej transzy środków finansowych z PFRON procedury dofinansowań mogą ulec zmianie.

O zaistniałych zmianach informacje będą podane na stronie internetowej www.pcpr.powiatbialski.eu , lub BIP  pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl

Druki wniosków można pobrać ze stron internetowych www.pcpr.powiatbialski.eu, lub w pokoju 336 i 343 .

Wnioski złożone po wyczerpaniu przyznanego limitu będą rozpatrzone odmownie – powyższa zasada obowiązuje przy realizacji zadań wymienionych w pkt. 1.

Koszty poniesione w 2024 roku na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych nie podlegają rozliczeniu w roku 2025 zasada obowiązuje przy realizacji zadań wymienionych w pkt. 1.

Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane – powyższa zasada obowiązuje przy realizacji zadań wymienionych w pkt. 2-4.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania. Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania. Wnioskodawca ma prawo do ponownego jednorazowego rozparzenia wniosku złożonego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty odebrania odmowy dofinansowania ze środków PFRON na dany rok.

https://pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0zalacznik-nr-1-procedury-na-2024-r.zasady-przyznawania-dofinansowania-aktualne.pdf

https://pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zarzadzenie-na-2024.pdf

Scroll to Top
Skip to content