Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571 ze zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

  1. Na realizację w 2024 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:
  2. rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 10.000,00 zł.,
  4. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 22.000,00 zł.,
  5. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 22.000,00 zł.,
  6. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz szkoleń – 18.000,00 zł.
  7. rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia :

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi  – 788.000,00 zł.,

  1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek

opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 780.000,00 zł.,

b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzeni mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi 8.000,00 zł.

Scroll to Top
Skip to content