Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wnioskodawcą również może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

O dofinansowanie można ubiegać się jeden raz w roku składając wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny


Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale Rehabilitacji Społecznej Powiatowego Centrum  Pomocy Społecznej przy ul. Brzeskiej 41 w pokoju numer 336.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące)

2. Statut

3. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo)

4. Oświadczenia pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie

6. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach

7.Udokumentowanie posiadanych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu

8. Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672  z późn. zm.):

 a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

 b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny,  z którym jest związana pomoc de minimis,

9.Dotyczy zakładów pracy chronionej:

 a) potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

 b) informacja o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku

10. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku

11. Ofertę cenową, fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę cywilno-prawną określającą  między innymi kwotę dofinansowania oraz ostateczny termin zakupu wnioskowanego sprzętu. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania.

Skip to content