Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wnioskodawcą również może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

O dofinansowanie można ubiegać się jeden raz w roku składając wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny


Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale Rehabilitacji Społecznej Powiatowego Centrum  Pomocy Społecznej przy ul. Brzeskiej 41 w pokoju numer 336.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące)

2. Statut

3. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo)

4. Oświadczenia pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie

6. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach

7.Udokumentowanie posiadanych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu

8. Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672  z późn. zm.):

 a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

 b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny,  z którym jest związana pomoc de minimis,

9.Dotyczy zakładów pracy chronionej:

 a) potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

 b) informacja o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku

10. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku

11. Ofertę cenową, fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę cywilno-prawną określającą  między innymi kwotę dofinansowania oraz ostateczny termin zakupu wnioskowanego sprzętu. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania.

Scroll to Top
Skip to content