Podsumowanie programu„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III

Powiat Bialski dnia 31.12.2020 roku zakończył realizację program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III, finansowany ze środków PFRON.
W ramach realizacji programu Modułu III powiat bialski zawnioskował i otrzymał środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 950.000,00 zł.

Wnioski przyjmowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zgodnie z miejscem zamieszkania i wypłacone zostały dla wszystkich wnioskodawców spełniających kryteria.W ramach przyjmowania i procedowania wniosków z modułu III do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej wpłynęło 734 wniosków o pomoc, z czego 678 wniosków spełniało wymogi programu. Wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę merytoryczną i formalna otrzymali pomoc. Łączna kwota pomocy z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowanego przez Powiat Bialski to 825.000,00 zł.

W Powiecie Bialskim z pomocy w ramach programu skorzystało 678 osób z niepełnosprawnościami, które są:
• uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
• podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
• podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
• uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
• pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
• pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”
tekst / grafika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Logo Programu Pomoc Osobom Niepełnosprawnym
Scroll to Top
Skip to content